(19-1-1393) تکلیف الکترونیک : (10 مسئله اول 26/1/93 و مسائل بعد 31/1/93) قصل اول 4 و 13 و 15(الف و ب) و 17(الف) فصل دوم : 1 و 3 و 4 و 6 و 13(الف) و 17 و 18 و 21 (الف و ب) فصل سوم : 1 و 3 و 11 و 12 و14 و15  ~~~   (10-1-1393) تکلیف منطقی :(موعد تحویل 21/1/93) قصل اول (2-الف ه د ، 4-ج ، 5، 6- د ه و ، 7- ج و ، 12 ، 13 ، 17 ، 19 ،22 ،24-ج ، 26 )، فصل دوم (1- الف ه و ، 3-الف د و ، 4-الف ج ،5-ب د ، 7-ج د ،10-د ه ، 11-الق ج ،14، 16-ب ج  ~~~   (10-1-1393) سال نو مبارک . سالی سرشار از برکت ، سلامتی و شادکامی را برایتان آرزو دارم.  ~~~    
» بیوگرافی
دوره کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرانده ام و پس از آن با اخذ رتبه اول در گروه خود،  در همان دانشگاه در رشته مهندسی مخابرات دوره کارشناسی ارشد خود را آغاز نمودم.

از سال 1379 تا کنون با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان همکاری دارم و علاقه مند به تحقیق در زمینه شبکه های کامپیوتری ومعماری کامپیوترمی باشم.

استاديران
© 2007 - 2012 Ostadiran Group. All Rights Reserved.
استادیران - پایگاه اجتماع اساتید ایرانی
www.ostadiran.ir