زندگی به من یادداد اگرقضاوت نادرستی درباره کسی بنمایم .دنیا همه تلاشش رامی کندتامرادرشرایط اوقراردهدتابه من ثابت کنددرتاریکی همه شبیه همدیگریم [1394/02/01]  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::