می گویند دو چیز است که هر چه ببخشایی کم نخواهد شد: یکی علم است و دیگری عشق []  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::