نام کاربری :
کلمه عبور :
عضو جدید بازیابی کلمه عبور

:: ميانبرهاي مفيد در ويندوز
( رشته : کامپیوتر )

خلاصه مهمترين كليدهاي ميانبر ويندوز

Esc  لغو عمليات در حال انجام.
F1  راهنما.
F2  در حالت عادي تغيير نام آيتم (هاي) انتخاب شده . در برنامه هاي قديمي تر (معمولا تحت داس)ذخيره فايل جاري.
F3  جستجو.
F4  باز كردن ليست پايين رونده Address Bar
F5  به روز آوري Refresh
F6  مانند كليد Tab بين اجزاي مختلف پنجره جاري سوييچ مي كند.
F10 پرش به منو هاي اصلي يك پنجره مثل File,Edit,View,...
F11  پنجره جاري را تمامصفحه مي كند.
PrintScreen  در ويندوز از كل صفحه نمايش يك عكس مي گيرد و آن رادر حافظه كليپ بورد قرار مي دهد و ما مي توانيم در يك برنامه ويرايش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنيد .
Tab  بين اجزاي پنجره جاري سوييچ مي كند .
Space  در حالت مرورگر اينترنت اكسپلورر صفحه جاري را به پايين مي برد . مثل Page Down
BackSpace در حالت عادي يعني در مرور ويندوز يك مرحله به بالاترميرود معادل Up و در مرورگر اينترنت اكسپلورر معادل Back است.
Home رفتن بهاول خط در حالت ويرايش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.
End  رفتن به آخرخط در حالت ويرايش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.
PageUp در حالت مرورچه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا مي رود.
PageDown در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه بهصفحه به پايين مي رود.

تركيبات كليد Ctrl :
Ctrl+q  در بعضي از برنامهها خروج است.
Ctrl+w در اكثر برنامه هايي كه چند فايل را باهم باز مي كنند مثل Ms-Word, كلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فايل باز شدهجاري را مي بندد.
Ctrl+e جستجو در مسير جاري.
Ctrl+r تازه كردن صفحه معادلكليد F5 و Refresh
Ctrl+y وقتي كه يك عمل به عقب باز ميگرديم (Undo) اين كليدها يك عمل به جلو مي روند (Redo) البته در بعضي برنامه ها معمولا محصولات آفيسمايكروسافت اينگونه هستند .
Ctrl+I باز كردن قسمت علاقه مندي ها(Favorites)
Ctrl+o باز كردن فايل جديد در اكثر برنامه ها معادل File>Open
Ctrl+p پرينت گرفتن در اكثر برنامه ها.
Ctrl+a انتخاب همه آيتم ها.
Ctrl+s در اكثربرنامه ها ذخيره فيل جاري .(Save)
Ctrl+d در اينترنت اكسپلورر صفحه باز شدهجاري را به علاقه مندي ها اضافه مي كند معادل Favorites>Add to Favorites و درويندوز هم آيتم (آيتم هاي) انتخاب شده را پاك مي كند.
Ctrl+f جستجو.
Ctrl+h معادل History  ابته در ويرايشگر نوت پد معادل Find / Replace است
Ctrl+l دراينترنت اكسپلورر معادل File>Open است.
Ctrl+z بازگشت به آخرين عمليات انجامشده (Undo)
Ctrl+x انتقال (برش) آيتم مورد نظر در حافظه کليپبورد.(Cut)
Ctrl+c کپي آيتم مورد نظر در حافظه کليپبورد.(Copy)
Ctrl+v فراخواني آيتممورد نظر از حافظه کليپبورد.(Past)
Ctrl+b پنجره سازماندهي علاقه منديها (Organize Favorites) را باز مي كند.
Ctrl+n در اينترنت اكسپلورر (تقريبا تماميمرورگرها) يك پنجره جديد باز مي كند.
Ctrl+F1 در اكثر برنامه ها ي مختلفراهنماي برنامه را باز مي كند .
Ctrl+F4 باز كردن ليست پايين رونده Address Bar در مرورگر اينترنت اكسپلورر و مرورگر ويندوز.
Ctrl+F10 باز كردن منو هاي بالايپنجره برنامه ها مثل File,Edit,...
Ctrl+BackSpace موقع ويرايش متن همان كار BackSpace را انجام مي دهد با اين تفاوت كه به جاي پاك كردن كاراكتر به كاراكتركلمه به كلمه پاك مي كند.
Ctrl+5 معادل Select All در اکثر ويرايشگر هاي متني.
Ctrl+Home درحالت ويرايش مكان نما را به اول صفحه انتقال مي دهد.
Ctrl+End درحالت ويرايش مكان نما را به آخر صفحه انتقال مي دهد.
Ctrl+Insert كپيآيتم(هاي) انتخاب شده در حافظه كليپ بورد(Copy).
 
تركيبات كليد Alt :
Alt+A باز كردن منوي علاقه مندي ها و قرار گرفتن بر روي Add to Favorites
Alt+D انتقال مكان نما به Address Bar
Alt+F4 بستن پنجره جاري.
Alt+Space Bar معادل راست كليك بر روي نوار عنوان پنجره جاري.
Alt+Esc پيمايش بين پنجره هاي باز جاري.
Alt+Tab سوييچ كردن بين پنجره هاي باز جاري.
Alt+BackSpace در بعضي از ويرايشگرها معادل Undo عمل مي كند معمولاويرايشگرهاي قديمي و تحت داس
Alt+Home در مرورگر اينترنت اكسپلورر به صفحهخانگي پرش مي كند.
Alt+Right Arrow معادل Forward در مرورگر ويندوز.
Alt+Left Arrow معادل Back در مرور گر ويندوز.
Alt+Number تركيب كليد Alt به همراه زدن يك عدد از قسمت سمت راست صفحه كليد در حالت ويرايش يك كاراكتر معادلكد اسكي عدد وارد شده نمايش مي دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد كنيمپس از رها كردن كليد Alt اين كاراكتر نمايش داده مي شود : § .
Alt+Enter متعلقات (Properties) آيتم(هاي) انتخاب شده را نمايش مي دهد.
Alt+PrintScreen از پنجره جاري يك عكس تهيه مي كند و به حافظه كليپ بورد انتقال مي دهد.

تركيبات كليد Shift :
Shift+F10 معادل راست كليك.
Shift+Del پاك كردن كامل آيتم (هاي) انتخاب شده .يعني بدون اين كه به سطل بازيافت انتقال يابدپاك مي شود.
Shift+tab وارونه كاري كه Tab انجام مي دهد.
Shift+Insert فراخواني اطلاعات از حافظه كليپبورد (Paste)

تركيبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوي Start در ويندوز.
WinKey+E باز كردن My Computer در حالت Folders.
WinKey+R باز كردن پنجره Run.
WinKey+U باز كردن پنجره Utility Manager.
WinKey+D نمايش دسكتاپ معادل Show Desktop
WinKey+F جستجو.
WinKey+Ctrl+F جستجوي يك كامپيوتر در شبكه.
WinKey+L قفل كردن كامپيوتريا رفتن به حالت Swich User
WinKey+M  تمامي پنجره هاي باز را Minimize ميكند.
WinKey+Shift+M تمامي پنجره هاي Minimize شده را Restore مي كند.


خوب حالا ممكنه كه بخواهيد جايي را با ماوس كليك كنيد (البته با استفاده ازصفحه كليد) و يا اين كه آيكن هاي روي دسكتاپ را جابجا كنيد .
براي اين كار درسيستم عامل هاي ويندوز مايكروسافت يك كليد ميانبر قرار دارد كه توسط آن مي توانتمامي عملياتي را كه با ماوس انجام مي دهيم بوسيله صفحه كليد هم انجام دهيم .
خوب براي فعال كردن اين قسمت كليد هاي Shift+Alt سمت چپ را با هم نگه داشته وكليد NumLock را فشار مي دهيم.
پس از انجام اين عمل يك بوق از بيزر (بلند گويداخل كيس) به صدا در مي آيد و يك پنجره باز مي شود كه سه كليد Ok,Cancel,Settings دارد بر روي Settings كليك كنيد .در پنجره اي كه باز مي شود قسمت Use MouseKeys رافعال كنيد .سپس بر روي Ok كليك كنيد .بعد از انجام اين مراحل يك شكل ماوس كوچك ومشكي رنگ كنار ساعت شما اضافه مي شود و با روشن بودن NumLock حالت شبيه سازي ماوسفعال مي شود .
حالا چطوري باهاش كار كنيم ؟
خوب بعد از فعال سازي شبيه سازماوس به سراغ كار كردن با آن مي پردازيم ...
كليد هاي 12346789 براي جابجايياشاره گر ماوس به كار مي روند.
كليد 5 براي كليك ماوس به كار مي رود .حتما اينسوال براتون پيش مي آيد كه كليك راست يا چپ و يا وسط ؟؟؟
براي اين كار در قسمتپايين كنار ساعت مشخص است كه چه كليكي را انجام مي دهد .براي تغيير اين وضعيت كليد - كليك را به راست تغيير مي دهد و كليد * كليك را به وسط تغيير مي دهد و كليد / كليك را باه چپ تغيير مي دهد.
Drag &Drop :
براي انجام اين عمليات كليد + را بر روي آيتم (هاي) اتنخاب شده ميزنيم(Drag) سپس با اشاره گر ماوس را بهجايي كه مي خواهيم مي بريم و براي رها كردن (Drop) كليد 0 را ميزنيم.

:: کامپیوتر
اساتيد عضو : 130 استاد
مقالات مرتبط : 89 مطلب
مجموع بازدیدها : 272313
 

:: کشاورزی
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 25239
 

:: ریاضیات و آمار
اساتيد عضو : 30 استاد
مقالات مرتبط : 16 مطلب
مجموع بازدیدها : 68185
 

:: صنایع غذایی

مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 12102
 

:: عمران
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 19720
 

:: پزشکی
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 19730
 

:: حسابداری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط : 3 مطلب
مجموع بازدیدها : 15017
 

:: برق و الکترونیک
اساتيد عضو : 13 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 59196
 

:: حقوق
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 5 مطلب
مجموع بازدیدها : 16260
 

:: علوم تربیتی
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 10 مطلب
مجموع بازدیدها : 30855
 

:: مکانیک
اساتيد عضو : 11 استاد
مقالات مرتبط : 5 مطلب
مجموع بازدیدها : 31916
 

:: اقتصاد
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 1 مطلب
مجموع بازدیدها : 7797
 

:: عمومي

مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 5811
 

:: فلسفه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 8 مطلب
مجموع بازدیدها : 23100
 

:: معارف اسلامي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 8 مطلب
مجموع بازدیدها : 24277
 

:: زبان و ادبيات فارسي
اساتيد عضو : 12 استاد
مقالات مرتبط : 3 مطلب
مجموع بازدیدها : 28234
 

:: روانشناسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 27 مطلب
مجموع بازدیدها : 50849
 

:: تربيت بدني
اساتيد عضو : 9 استاد
مقالات مرتبط : 18 مطلب
مجموع بازدیدها : 69074
 

:: علوم سياسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 27933
 

:: جغرافيا
اساتيد عضو : 23 استاد
مقالات مرتبط : 12 مطلب
مجموع بازدیدها : 81972
 

:: فيزيك
اساتيد عضو : 2 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 19140
 

:: تاريخ
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 15204
 

:: علوم اجتماعي
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 10 مطلب
مجموع بازدیدها : 27803
 

:: زبان خارجه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 13949
 

:: زيست شناسي
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 9075
 

:: صنایع
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 21694
 

:: مدیریت
اساتيد عضو : 15 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 27914
 

:: زمین شناسی
اساتيد عضو : 7 استاد
مقالات مرتبط : 1 مطلب
مجموع بازدیدها : 14056
 

:: شیمی
اساتيد عضو : 10 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 15938
 

:: حسابداری
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 12433
 

:: منابع طبیعی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 2659
 

:: باستان شناسی
اساتيد عضو : 11 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 7615
 

:: اقتصاد
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 4138
 

:: جامعه شناسی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 1975
 

:: معماری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 9765
 

:: صدا و سیما
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 1048
 

:: زبان و ادبیات عربی
اساتيد عضو : 2 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 2094
 

:: مهندسی شیمی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 8252
 

مشاهده دیگر رشته ها
  ارتباط با ما منابع درسی آرشیو اخبار آرشیو مقالات جستجو اساتید عضو صفحه اول  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::